У К Р А Ї Н А

МПП Майстерня С

          Замовник:                                            Нововодянська сільська рада Добропільського району Донецької області

          Найменування об’єкту:                     Генеральний план, поєднаний з детальним планом території с.Весна на території Нововодянської сільської ради

                                                                       Добропільського району Донецької області

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Весна на території

Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГП-VI-17.1/608.4

Керівник архітектурного бюро                                                        Н.В. Лаврова

Головний архітектор проекту                                                           Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АА №002099

                  

Головний інженер проекту                                                               О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АР №006239

м.Дніпро

2017 р.


З М І С Т

Найменування розділів Стор.

1. додатКИ.......................................................................................................................... 4

2. Склад ПРОЕКТу............................................................................................................. 4

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву.......................................................................... 5

4. ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................... 6

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................. 7

1.1 Мета та призначення генерального плану............................................................... 7

1.2 Терміни та визначення понять.................................................................................. 8

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ..... 10

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с.Весна.............................................................................................................................. 10

2.2 Природно-кліматичні умови.................................................................................... 12

2.2.1 Клімат...................................................................................................................... 12

2.2.2 Рельєф...................................................................................................................... 13

2.2.3 Ґрунти та рослинність........................................................................................... 13

2.2.4 Геологічна будова.................................................................................................. 13

2.2.5 Тверді корисні копалини....................................................................................... 14

2.2.6 Гідрогеологічні умови........................................................................................... 14

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації................................ 14

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища....................................................................................................................... 14

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Весна....... 14

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду............................................. 16

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери........................................................................ 16

2.4.4 Транспортна мережа.............................................................................................. 16

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти........................................................................ 16

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення..................................... 17

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища........................................... 17

2.5.1 Радіаційний стан.................................................................................................... 18

2.5.2 Електромагнітне випромінювання....................................................................... 18

2.5.3 Природно-заповідний фонд.................................................................................. 18

2.5.4 Пам’ятки культурно-історичної спадщини........................................................ 19

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій...... 19

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту.......................................................................................................... 19

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.......................................................... 20

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.......................................................................................... 20

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту.......................................................................................... 22

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж......................................................... 23

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території................. 24

3.4.1 Існуюче зонування території села........................................................................ 24

3.4.2 Планувальне зонування території села................................................................ 25

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-4, Г-5, Г-6.......................................................... 26

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1............................................................. 26

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-4........................................................................ 27

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-2......................................................... 28

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3........................................... 28

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4-2.................................................... 28

3.4.2.7 Виробнича зона В-5, В-6.................................................................................... 29

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4............................................. 29

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови...................................................... 29

3.4.3.1 Громадські зони.................................................................................................. 29

3.4.3.2 Житлові зони Ж................................................................................................... 34

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р....................................................................... 36

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР............................................................ 39

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН................................................................. 40

3.4.3.6 Комунально-складські зони КС.................................................................................. 43

3.4.3.7 Виробничі зони В................................................................................................ 46

3.4.3.8 Спеціальні зониС................................................................................................ 50

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення......................................................................................................................... 51

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва...................................................................................................................... 53

3.7 Організація системи обслуговування. Розрахунок і розміщення закладів обслуговування................................................................................................................ 55

3.8 Архітектурно-планувальна організація виробничої зони та комунальних територій.......................................................................................................................... 57

3.9 Організація руху транспорту та пішоходів............................................................ 57

3.10 Зовнішній благоустрій та озеленення................................................................... 58

3.11 Інженерне забезпечення території........................................................................ 60

3.11.1 Водопостачання.................................................................................................... 60

3.11.1.1 Водопровідні мережі та споруди..................................................................... 60

3.11.1.2 Протипожежні заходи...................................................................................... 62

3.11.2 Каналізація............................................................................................................ 62

3.11.2.1 Каналізаційні мережі та споруди.................................................................... 62

3.11.2.2 Дощова каналізація........................................................................................... 64

3.11.3 Санітарне очищення............................................................................................ 64

3.11.4 Теплопостачання.................................................................................................. 65

3.11.5 Газопостачання.................................................................................................... 66

3.11.6 Електропостачання.............................................................................................. 66

3.11.7 Політика енергозбереження та енергоефективності........................................ 67

3.11.8 Телефонізація та радіофікація............................................................................ 68

3.11.8.1 Телефонізація.................................................................................................... 68

3.11.8.2 Радіофікація....................................................................................................... 68

3.11.8.3 Інтернет.............................................................................................................. 69

3.12 Заходи з охорони навколишнього середовища.................................................... 69

3.12.1 Заходи з охорони навколишнього середовища................................................. 69

3.13. Заходи з охорони об’єктів культурної спадщини.............................................. 72

3.14. Інженерно - технічні заходи цивільного захисту. Загальні положення........... 72

3.15. Основні техніко-економічні показники генерального плану села Весна....... 73


1. додатКИ

1. Завдання на розробку містобудівної документації.

2. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/16-6 від 07.02.2017р про дозвіл на розробку генеральних планів с.Нововодяне, с.Благодать, с.Весна, с.Веселе Поле, с.Первомайське.

3. Довідка-інформація Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації № 01-223-18/01 від 23.06.2017р.

4. Довідка-інформація Нововодянської сільської ради.

5. Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради на 01.01.2016р.

6. Паспорт сільського населеного пункту с.Весна.

7. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/2-1 від 23.11.2017р « Про перейменування вулиць населених пунктів сільської ради».

8. Картографічна основа в М 1:2000.

9. Картографічні матеріали.

10.Креслення генерального плану арк.ГП-1÷ГП-7.

2. Склад ПРОЕКТу

№ п/п Найменування матеріалів На чому виконано Масштаб Номери креслень чи томів проектної документації
І. Графічні матеріали
1. Схема розташування с.Весна в системі розселення Добропільського раону

папір

б/м

ГП-1

2. План існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-2
3. Генеральний план території зі схемою проектних планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-3
4. Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту папір 1:2 000 ГП-4
5. Схема інженерного обладнання території папір 1:2 000 ГП-5
6. Схема інженерної підготовки та захисту території папір 1:2 000 ГП-6
7. Детальний план території населеного пункту папір 1:2 000 ГП-7
ІІ. Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка книга   1

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву

В розробці цього проекту приймали участь:

Головний архітектор проекту                                                        Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №002099

Головний інженер                                                                           О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                          серія АР №006239

Архітектор І категорії                                                                    О.Н. Реутова

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №000850

Інженер І категорії                                                                          О.В. Парубець

Керівник санітарно-технічної групи                                            І.Ю. Морозова

Інженер-електрик І категорії                                                         Г.І. Жигалова

Економіст                                                                                         Н.Г. Троценко

Нормоконтроль                                                                               Н.В. Лаврова

Даний проект «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Весна, на території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області», розроблено у відповідності з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова територій», екологічними, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими нормами, правилами та стандартами, що діють на території України, та передбачають безпечні умови для життя та здоров’я людини при дотриманні заходів, передбачених кресленнями.

ГАП                                                                                                      Ю.П. Синьковський


4. ПЕРЕДМОВА

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Весна, Добропільського району Донецької області розроблено спеціалістами МПП «Майстерня С» на замовлення Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області (договір №1-336/03-17 від 07.04.2017р.)

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Нововодяне, Добропільського району Донецької області розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- вихідних матеріалів, наданих Нововодянською сільською радою та її службами;

- матеріалів аерофотогеодезичних вишукувань, виконаних ФОП Саприкін О.В.

виконаних в 2017р.;

- натурних обстежень.

В розробці проектної документації враховано вимоги нижчеприведених нормативно-правових документів:

&Конституція України від 28 червня 1996р.;

&Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001р. №2768-ІІІ;

&Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003р.;

&Водний Кодекс України від 6 червня 1995р.;

&Лісовий Кодекс України № 3404-ІV від 8 лютого 2006р.;

&Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.;

&Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами

від 17 лютого 2011р. – 2013р.;

&Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003р.;

&ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

&ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

&ДБН 360-92** «Планування і забудова територій»;

&ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів», 2002р.;

&ДСанПіН 145-2011 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць»;

&ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

&ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека обєктів будівництва»;

&ДБН Б.2.3-4:2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

&ДБН Б.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

&ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

&ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

&ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок»;

&СН 369-74 «Вказівка з розрахунку розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств»;

&ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій будинків і споруд від шуму»;

&ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях та на територіях»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови; функціональне зонування, планувальна структура; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Необхідність розроблення генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Весна, викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбуваються у країні за роки незалежності, особливо в 2014-2016рр.

Проект виконано на розрахунковий період – 20 років (до 2037р.) – ІІ черга, з виділенням І черги – 5 років (2022р.).

При виконанні цієї роботи були використані нижченаведені матеріали:

- Схема планування території Донецької області, затверджена 09.06.2011р.;

- Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради;

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів Нововодянської сільської ради Добропільського району 1994р.

- Проект формування території та встановлення меж Нововодянської сільської ради,

1994р.;

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Нововодянської сільської ради, 2011р.;

- Програми економічного та соціального розвитку Нововодянської сільської ради

на 2017р.;

- Кадастрова карта України.

- Актуалізована картографічна основа в цифровій формі надана ФОП Грисенко С.В. в 2017р.

- Технічна документація по землеустрою щодо інвентаризації земель під водними об’єктами на території Нововодянської сільської ради населених пунктів.

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета та призначення генерального плану

Генеральний план розробляється з метою:

- визначення перспектив розвитку населеного пункту, враховуючи розвиток всіх функціональних зон: сельбищної, виробничої, сільськогосподарського використання, рекреаційної, об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини;

- забезпечення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, раціонального використання і органічного включення до забудови пам’яток історії і культури;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Введення генерального плану вирішує наступні основні задачі:

- обґрунтування та встановлення нових меж населеного пункту;

- визначення напрямку територіального розвитку з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних і природних ресурсів;

- функціональне зонування території населеного пункту, що забезпечує найкращі умови праці, побуту та відпочинку населення, а також розвиток та реконструкцію населеного пункту в цілому;

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Весна, є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту.

При виконанні проекту генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Весна, Добропільського району Донецької області у відповідності з п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 та завдання на проектування розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» в даній містобудівній документації не розробляється.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється за спеціальним завданням окремим проектом, відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

В проекті розроблено розділ «Охорона навколишнього середовища». Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.11, п.3 та розділу VI, п.5 буде розроблено Звіт про стратегічну екологічну оцінку (Звіт СЕО). Звіт СЕО розробляється окремим документом.

1.2 Терміни та визначення понять

Нижче наведені терміни та визначення понять, використані в цій пояснювальній записці:

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного виробничого або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

Генеральний план міста – це містобудівна документація, яка відповідно до вимог державних будівельних норм визначає принципові рішення щодо планування, забудови, реконструкції та іншого використання території міста, встановлює в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення території, розміщення об'єктів, вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, заходи щодо інженерної підготовки, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

Громадське обговорення – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови, тощо.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Документація проектна – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Експертиза містобудівної документації – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

Зона охоронна – територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв’язку, електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

Зона санітарно-захисна – територія, що відокремлює від житлової забудови об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд та комунікацій.

Історичний ареал – частина території міста, селища, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування.

Лінія регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків та споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) – будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Орган місцевого самоврядування – виборчий орган (рада), який складається з депутатів і в відповідності з законом наділений правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення.

Полоса прибережна захисна – частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

Проект забудови території – документація, яка поєднує властивості містобудівної та проектної документації, що розробляється для будівництва комплексів будинків та споруд.

Територія – частина земної поверхні у встановленій межі з притаманним їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця.

Функціональне використання (призначення) території – використання території за переважними функціями (багатофункціональна, громадська, житлова, промислова тощо), що існує або встановлюється містобудівною документацією, та наявність інших супутніх функцій, які не суперечать функціям, що переважають.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с.Весна

Село Весна знаходиться в північно-західній частині території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області. Територія села на півдні, сході і на заході, межує з землями ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства. На півночі межує частково з землями водного фонду, частково з землями ведення фермерського господарства.

Село знаходиться в складі Нововодянської сільської ради, до якої входять п’ять сіл:

- с.Нововодяне – площа – 259,40 га, населення – 391 чол.;

- с.Первомайське - площа – 190,80 га, населення – 362 чол.;

- с.Весна – площа – 112,50 га, населення – 39 чол.;

- с.Благодать – площа – 101,30 га, населення – 65 чол.;

- с.Веселе Поле – площа – 44,40 га, населення – 39 чол.

Відстань від меж с.Весна до адміністративного центру в с.Нововодяне – 8км, до районного центру м.Добропілля шосейним шляхом – 21км. Найближча залізнична станція – «Зупинний пункт «№46км». Зупинка 46км на захід від села Весела Гора Олександрівського району існувала з 60-х до 1988 року (включно). Станом на 1970 рік, з платформи до потягів потрапляло 1,5тис. пасажирів, втім наступні роки спостерігався різкий спад пасажирообігу: 1971 рік – 600 пасажирів, 1972 рік – 50 пасажирів.

Коротка історічна справка.

Село Весна — село в Україні, Добропільського району Донецької області. Село Весна (до 1917р. – Ейхвальд (Eichwald)), у перекладі на українську – Дубовий Ліс - німецька католицька колонія, заснована у 1823р. В період першої світової війни населений пункт Ейхвальд перейменували в Новоолександрівку, потім в Святотроїцьку. У 1923р. Святотроїцьку перейменували на Ури́цьке (до 17 лютого 2016 року).

Перша згадка про хутір Новоолександрівка по балці системи річки Водяна (притоки Самари) з'являється у 1888 році, коли він з'являється на карті Ф.Шуберта. Станом на 1908 рік, тут проживали 142 особи (69 дворів).

На початку 20-х років ХХ століття тут була відкрита початкова школа (в 70-х роках - ліквідована). Перші колгоспи в селі виникли у 1930 році, згодом їх об'єднали у колгосп ім. Урицького. На північ від Урицького розвідані промислові запаси цегляної сировини.

Памятники:

У 1990р. було виконано перепоховання останків воїнів, загиблих в боях за село Весна, а в 2003 р. — Відкрито пам'ятник односельцям (64 людини) і визволителям села, загиблим у роки Другої Світової Війни.

Загальна площа території с.Весна згідно «Проекту встановлення меж населених пунктів Нововодянської сільської ради», складає 112,50га.

Існуючий житловий фонд представлений присадибною житловою забудовою. Село забудовано одноповерховими садибними житловими будинками.

Об’єкти соцкультпобуду у селі відсутні.

Центральні вулиці мають асфальтобетонне покриття, загальною протяжністю 0,30км. Щебеневе покриття – 4,50км.

Село Весна входило до складу крупного радгоспу «Добропільський». Розвиток сільського господарства було орієнтовано на вирощування зернових культур, картоплярство, молочно-м’ясне скотарство, свинарство.

Виробнича діяльність села представлена сільським господарством. На теперішній час повністю скорочено поголів’я великої рогатої худоби, свиней.

Структуру населення і динаміку кількісних змін с.Весна на 01.01.2017р. дивись табл.2.1.1 і табл.2.1.2.

Таблиця 2.1.1

Населений пункт Кількість населення, разом Діти дошкільного віку Діти шкільного віку Громадяни пенсійного віку
с.Весна 42 1 2 19
100% 2,38% 5,13% 48,72%

Таблиця 2.1.2

Населення За 2014рік За 2015рік За 2016рік
Кількість померлих 2 3 2
Кількість народжених - - -

Транспортні зв’язки між селами і районним центром – м.Добропілля, іншими населеними пунктами здійснюється автошля́хом Т-0515 та Т-0514 автошляхом обласного значення Добропілля – Лиман. Автошлях Т-0515 територіального значення - Олександрівка – Добропілля – Покровськ – Констянтинопіль, ІІІ категорії. Загальна довжина — 92,50км, Зв’язок з населеними пунктами на території Нововодянської сільської ради виконується по місцевих дорогах з твердим покриттям.

2.2 Природно-кліматичні умови

Село Весна розташовано в північно-західної частині Нововодянської сільради Добропільського району.

2.2.1 Клімат

Територія села належить до зони помірно-континентального клімату з частими посухами та суховіями в літній час і відлигами, туманами взимку.

Характеристика кліматичних умов основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування та прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень на метеостанції м.Ізюм в нижченаведених таблицях.

Таблиця 2.2.1.1

Метеорологічні показники Цифрова характеристика
Середньодобова сонячна радіація в липні на вертикальну поверхню південної орієнтації

143,5 Вт/м2

Те ж саме з західного та східного боку 183 Вт/м2
Температура повітря і ґрунту  
Температура повітря, середньорічна +7,50С
Абсолютний мінімум -25,00С
Абсолютний максимум +38,00С
Розрахункові температури:  
- найбільш холодної п’ятиденки -26,00С
Опалювальний період:  
- середня температура -2,10С
- тривалість 189 днів
Тривалість без морозного періоду 126 днів
Глибина промерзання ґрунту 100 см
Вологість і атмосферні опади  
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця 60%
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця 25%
Кількість опадів за рік 480 мм
Добовий максимум опадів 74 мм

Таблиця 2.2.1.2

Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
СІЧЕНЬ
Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль Максимальна швидкість за січень по румбам

6

2,9

11

4,4

17

3,9

13

2,4

10

4,2

19

4

15

3,6

9

3,7

10 4
Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
ЛИПЕНЬ

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх

Пд

Пд-Зх

Зх

Пн-Зх

Штиль

Максимальна швидкість за січень по румбам

11

2,9

13

3,1

7

2,2

8

2

6

2

16

2,6

16

2,7

23

2,9

20 2

Характеристичні значення навантажень і впливів (ДБН В.1.2-2:2006) наведено у табл. 2.2.1.3.

Таблиця 2.2.1.3

Вітрове навантаження 460 Па
Снігове навантаження 1390 Па
Товщина стінки ожеледі 21 мм
Вітрове навантаження при ожеледі 210 Па

Природно-кліматичні особливості району сприятливі, особливості температурного і вітрового режиму сприяють добрій аерації території, формують комфортне мікрокліматичне середовище і сприятливі умови для організації відпочинку, а також являють велику практичну цінність при лікуванні багатьох захворювань і організації оздоровчих заходів з метою профілактики.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДБН 360-92** додатки 1.1, 1.2 територія, що розглядається, розташована в ІІ (Південно-східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, північно-степовій підзоні.

2.2.2 Рельєф

Рельєф території, прилеглої до с.Весна – пагористий, розчленований ярово-балочною мережею. Територія відноситься до області північно-західного схилу Донецького кряжу.

Абсолютні позначки території с.Весна змінюються від 147,00м до 167,00м над рівнем моря. Система висот – Балтійська. Похили поверхні в основному не перевищують 50‰. Загальний похил місцевості центральної частини села з півдня на північ, в напрямку до р.Водяна, – з півночі на південь до р.Водяна. Найнижчі відмітки спостерігаються вздовж р.Водяна.

2.2.3 Ґрунти та рослинність

В геологічному відношенні район с.Весна складений породами крейдової, юрської і тріасової систем, які прикриті грунтово-рослинним шаром.

Село розташоване в степовій зоні, де зональним типом ґрунтів є чорноземи звичайні.

Ґрунти представлені середньо та сильно змитими чорноземами з потужністю гумусованого шару від 20 см до 60 см.

В понижених ділянках балок зустрічаються лугові і лугові шаруваті ґрунти, які більшою частиною слугують високоякісними сіножатями.

В прибережній зоні р.Водяна зустрічаються болотні, солонцюваті, солончакові ґрунти, які характеризуються постійним надлишковим зволоженням, оглиністю всього профілю ґрунту, також розвинуті лугово-чорноземні суглинисті і супіщані ґрунти.

Найхарактернішою дерев’яною рослинністю даної території є липа, горобина, акація, тополя, клен гостролистий, ясен.

2.2.4 Геологічна будова

За геологічною будовою територія належить до західного крила синклінарної складки Кальміус - Торецької котловини Донбасу. В геологічній будові району беруть участь кам’яновугільні третинні і четвертинні відкладення систем.

Кам’яновугільні відкладення представлені світами і виражені головним образом піщано-глинистими сланцями, перешаровані з піщаниками. Залягання порід в межах площі відносно спокійне, тектонічних порушень безпосередньо в межах, території, що розглядається, не виявлено.

2.2.5 Тверді корисні копалини

В тектонічному відношенні територія села Весна, що розглядається, приурочена к західному крилу Кальміус - Торецької котловини Донбасу.

Товщина кам'яновугільних порід характеризується спокійними закладенням порід.

Падіння порід на південний схід і простилання на північний захід. Кут падіння складає 90º.

Стратиграфічно кам'яновугільна товща порід, складова надр ділянки, представлена свитими:С72 – Герлівської, С62 – Алмазної, С52 – Каменської.

В даному районі робочими пластами являються С72 – М42, який підробляється шахтою ім. XXI з’їзду, гірничі породи які під ділянку селища не підійшли

Свита С62 (l2, l3) підробляються під територію села Весна. По величинам деформації вона відносяться к ІІ-ІІІ групам територій. Територія під селом в теперішній час не підробляється. Під час проектування нових ділянок під забудову необхідно узгодити проекти з:

–          Управлінням Донецького округу Держгіртехнадзору України;

–          П/о «Красноармійськвугілля».

На північ від Урицького розвідані промислові запаси цегляної сировини.

2.2.6 Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району зумовлені орогідрограічними і кліматичними умовами, геологічною будовою і степеню підробітки надр. Перечисленні два фактори не внесли свій відбиток на характер накопичення підземних вод і формування їх хімічного складу. У межах села підземні води приурочені к кам’яновугільним та четвертинним відкладенням.

Водоносний горизонт в цих відкладеннях приурочений до низів лісовидних суглинок, малопотужною, непостійний к практичному значенню і для цілей питного та господарського водопостачання значення не має.

В кам’яновугільних відкладеннях підземні води зосереджені к піщаникам і вапнякам. Що стосується піщаних сланців, то вони також утримують воду, але являються слабким водоносним горизонтом і практичного значення не мають.

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації

Генеральний план с.Весна раніше не розроблявся і на теперішній час відсутній.

Основною діючою містобудівною документацією на території, що розглядається, є розроблена Українським державним науково-дослідницьким інститутом проектування міст «Гіпроград» в 2011р. «Схема планування території Донецької області», що затверджена рішенням ІV сесії 6-го скликання обласної ради від 09.06.2011р.

Концепцію розвитку території, відображену в Схемі планування, було прийнято за основу при розробленні генерального плану села.

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища.

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Весна

На даний час с.Весна являє собою сільський населений пункт, який за чисельністю населення можна віднести до групи малих, згідно ДБН 360-92**.

Територія, на якій знаходиться с.Весна, не має чіткого функціонального зонування та має умовне розділення на ділянки різного функціонального призначення. В межах с.Весна розглядаються нижче наведені території: житлова, що включає існуючі садибні ділянки; громадського використання (магазин - на теперішній час не працює), комунальні (існуюче кладовище, ділянки особистих гаражів тощо), територія транспортної та інженерної інфраструктури (виробничій підрозділ КП «Вода Донбасу»), невгіддя, пасовища.

Чисельність постійного населення с.Весна на 01.01.2017р. складала 39 осіб, кількість подвір’їв – 27од. Загальна площа існуючого житлового фонду складає 1944,00м2. Житловий фонд представлено в основному одноповерховими житловими будинками садибного типу на одну родину.

Сельбищна зона с.Весна включає житлову забудову, що зосереджена вздовж головної вулиці – вул.Донецька, та житлових вулиць - вул.Зарічна та вул.Шевченко, а також городні дорізки, які прилягають до придомових ділянок в межах житлових кварталів. Територія житлової забудови займає до 30% площі населеного пункту.

Площа земельної ділянки для обслуговування житлового будинку в с.Весна, згідно ст.121 Земельного кодексу України, становить 0,20 - 0,25га. Прилеглий до неї земельний дорізок використовується для ведення садівництва та городництва, в межах житлових кварталів в середньому має площу до 0,60га (сумарно може складати до 2,00га).

На території села не має закладів повсякденного обслуговування, об’єктів громадської забудови. Вздовж вул.Донецька розташовано меморіал-пам’ятник «Загиблим воїнам, які загиблі у Велику Вітчизняну війну».

Інфраструктурні об’єкти обслуговування періодичного та повсякденного користування (адмінбудівля сільради, Нововодянський будинок культури на 238 місць з бібліотекою на 9393од., дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 15 місць, Нововодянська ЗОШ I-IIступенів на 80 місць, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, відділення зв’язку та пошта) розміщені в с.Нововодяне на відстані близько - 8 км.

Транспортну інфраструктуру села складає мережа вулиць, проїздів, що створюють вулично-дорожню систему (вул.Донецька, вул.Шевченко, вул.Зарєчна).Фактична ширина житлових вулиць села, між огородженнями домоволодінь, складає від 15,00 до 25,00м, ширина проїзної частини від 3,00м до 6,00м.

Село мальовниче, з південного заходу на північний схід село перетинає річка Водяна.

В існуючих межах села, в центрі, розташовано об’єкт інженерної інфраструктури –існуюча дільниця – КП Компанії «Вода Донбасу» з магістральним водогоном Ǿ150мм. Централізовані системи водопостачання в селі відсутні. Також на окремих присадибних ділянках використовуються шахтні колодязі.

Централізовані системи каналізування та теплопостачання в селі відсутні. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Централізована система газопостачання – відсутня. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

Електропостачання с.Весна здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано 2 КТП (трансформаторні підстанції), КТП №316 – 63кВа, КТП №317 – 160кВа. Загальна довжина повітряних мереж ПЛ 0,4кВ – 3,30км, опори ліній СВ 9,5 – 108шт.Мережі зовнішнього освітлення – відсутні.

В селі телефонізація і радіофікація відсутнє.

В межах села розташовано кладовище традиційного поховання, загальною площею 0,2469 га.

Нововодянська сільська рада, у тому числі с.Весна користується звалищем побутових твердих відходів, що розташоване в Добропільському районі. Укладена угода з підприємством КП «Агрокомсервіс» на вивіз твердих побутових відходів на існуючий полігон.

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду

На даний час в с.Весна налічується – 27 індивідуальних садибних будинки (садиби). Загальна площа існуючого житлового фонду садибного типу складає 1944,00м2. В кожному будинку в середньому проживає одна - дві людини (1,5чол.). Середня житлова забезпеченість постійного населення – 36,00м2/чол.

Садибні будинки с.Весна є приватною власністю мешканців села та інших громадян, тому їх ремонт та утримання здійснюються за кошти власників.

Площа існуючих присадибних ділянок складає від 0,40 до 0,09га (до 2,00га): частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, вирощування городини.

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери

Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування на території села – відсутні.

На території села розташовано об’єкт культурної спадщини меморіал-пам’ятник «Загиблим воїнам», загиблим у Велику Вітчизняну війну.

Громадський центр не відповідає потребам мешканців с.Весна на первинному рівні.

2.4.4 Транспортна мережа

Транспортну інфраструктуру села складає мережа вулиць та проїздів,що створюють вулично-дорожню систему (вул.Донецька, вул.Шевченко, вул.Зарічна).Фактична ширина житлових вулиць села, між огородженнями домоволодінь, складає від 15,00 до 25,00 м, ширина проїзної частини від 3,00м до 6,00 м.

Вулиця Донецька, (житлова вулиця місцевого значення), здійснює зв’язок населеного пункту на сході з с.Благодать, с.Нововодяне та автодорогою регіонального значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, на півдні з с.Первомайське, м.Білозерське.

Площа транспортної інфраструктури (вулиці, дороги, проїзди) – 1,44га: асфальтове покриття – 0,09га; шлакове, щебеневе, піщане покриття – 1,35га. Довжина транспортної інфраструктури села складає – 4,80км.

Озеленення вулиць одночасно відіграє роль пилозахисних насаджень.

Село Весна не забезпечено громадським рейсовим транспортом, автобусне сполучення – відсутнє, найближчі села з автобусним сполученням: с.Нововодяне та

с. Веселе Поле.

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти

На території с.Весна відсутні працюючі ділянки підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції.

В існуючих межах населеного пункту, в північно східній частині, розташовано кладовище традиційного поховання, загальною площею – 0,2469га. Кладовище розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву (СЗЗ – 300,00м згідно ДСП 173-96, дод.4) до житлової забудови.

Біля житлових будинків розташовані господарські споруди (сараї) та гаражі.Пожежне депо в селі відсутнє, пожежогасіння здійснюється спеціалізованим автотранспортом Центру безпеки громадян м.Добропілля.

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення

Водозабезпечення

Централізована система водопостачання в селі – відсутня.

На території с.Весна розташована територія дільниці №5 (водозабір) КП «Компанії «Вода Донбасу», Добропільського ВУВКГ в с.Золотий Колодязь. Існуючий магістральний водовід Ø150мм, протяжність мережі в межах села - 0,20км., з'єднаний з насосною станцією села Первомайске

Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими колодязями.

Каналізування

Індивідуальні житлові будинки, що обладнані внутрішньою каналізацією, відводять стоки в вигрібні ями, або в фільтруючі колодязі.

Вивезення стоків здійснюється спеціалізованими автоцистернами на зливну станцію каналізаційних споруд м.Добропілля.

Газозабезпечення

Забудова с.Весна не газифікована. Населення користується балонами скрапленого газу.

Теплозабезпечення

В житлових будинках теплопостачання автономне, за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Електропостачання

Електропостачання с.Весна в Добропільському районі Донецької області здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано 2 КТП(трансформаторна підстанція):

КТП № 317 – 160кВа;

КТП № 316 – 63кВа;

Протяжність мереж – 3,30км, опори ліній СВ 9,5 – 108шт.

Телефонізація та радіофікація

Село телефонізовано, але мережа не використовується, основна кількість населення використовує пристрої стільникового зв’язку. Радіофікація села – відсутня.

Сміттєвидалення

Централізоване вивезення сміття в с.Весна виконує комунальне підприємство КП «Агрокомсервіс». Вивезення забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляють ТПВ на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника».

Територія полігону має по периметру огорожу і смугу зелених насаджень, що відповідає вимогам ДБН В.2.4-2:2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення».

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища

За результатами комплексної оцінки території в «Схемі планування території Донецької області» вказано, що с.Весна знаходиться в зоні з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами містобудівного розвитку, високим рівнем природно-техногенної безпеки, сприятливій для рекреаційного використання, а також природоохоронного, оздоровчого призначення. В цілому екологічний стан навколишнього середовища – задовільний.

У відповідності з Комплексною оцінкою регіональних техногенних змін гідромеханічних умов Донецької області території відносяться до незабруднених.

В с.Весна головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство і транспорт.

Інтенсивна сільськогосподарська діяльність на прилеглих до села територіях і природно-кліматичні умови призводять до значної ерозії ґрунтів. Для території біля села Весна характерна висока ерозійність ґрунтового покрову. Однією з основних причин деградації агроландшафтів є високий рівень розораності території.

На території с.Весна є дві ділянки зі значною ерозією ґрунту, що породжує яристу розчленованість рельєфу. Ці ділянки являють собою територію, яка заросла деревами та кущами. Також з прилеглих розораних ділянок по селу в весняний період танення снігів та сильних злив стікають значні потоки поверхневих вод, що розмиває територію в окремих напрямках.

Крім ерозії, основні несприятливі впливи на земельні ресурси пов’язані з частковим підтопленням земель навколо річки.

Проблемою в с.Весна є також утилізація твердих побутових відходів. Повністю не вирішене питання про вивіз твердих побутових відходів з території села на організоване звалище спеціалізованим транспортом. Побутові відходи: харчові, відсів попелу (від горіння твердопаливних котлів), пластмаса, скло, відпрацьовані джерела току, тара від засобів побутової хімії, фарб, люмінесцентних ламп – збираються без сортування і містять у собі екологічно небезпечні компоненти.

При обстеженні населеного пункту також виявлені порушення розміру санітарно-захисної зони до житлової забудови від існуючого кладовища – 300,00м. Фактична відстань – 150,00м.

2.5.1 Радіаційний стан

Дозиметричний паспорт села не розроблявся, радіаційне обстеження не виконувалось. Джерела забруднення радіаційними речовинами відсутні. Природна радіоактивність не перевищує допустимих норм згідно з БДУ-91.

Виходу радіаційних речовин не зареєстровано. Система планувальних обмежень за радіаційним станом відсутня.

2.5.2 Електромагнітне випромінювання

В межах села проходить коридор ПЛ напругою 6кВ в межах охоронної зони 10,00м відповідно від крайнього проводу, що є джерелом електромагнітного випромінювання.

Згідно з технічною характеристикою, прояви цього фактору відбувається в межах охоронної зони.

2.5.3 Природно-заповідний фонд

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

2.5.4 Пам’ятки культурно-історичної спадщини

Село нараховує 190-літню історію, проте за даними Департаменту культури і туризму Донецької ОДА на території с.Весна пам’яток археології на даний момент не виявлено.

На території с.Весна - пам’ятки культурно-історичної спадщини відсутні.

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій

Згідно зі «Схемою планування території Донецької області», Нововодянська сільська рада та с.Весна входить до складу Покровської міжрайонної системи розселення з пріоритетним розвитком сучасних підприємств по вирощуванню та переробці сільськогосподарської продукції, центрів харчової промисловості в сільській місцевості.

При розгляді потенційних ресурсних можливостей розвитку с.Весна можливо підкреслити нижченаведені напрямки:

-       територіальний потенціал;

-       промисловий потенціал;

-       людський потенціал;

-       природній потенціал;

-       історико-культурний потенціал.

Територіальний розвиток села обмежений охоронними, санітарними та нормативними розривами від оточуючих об’єктів, а саме: охоронною зоною, від повітряної високовольтної лінії електропередачі ЛЕП-6кВ, водоохоронної зони р.Водяна та водних поверхонь ставків, існуючим кладовищем, а також розпайованими сільськогосподарськими землями. Розглядаючи можливості територіального розвитку села, важливо відмітити наявність вільних незабудованих та незадіяних територій в межах с.Весна. Території розвитку мають інженерну та транспортну інфраструктуру та привабливе розташування.

Промисловий потенціал території базується на розвитку сільськогосподарського виробництва, його структурного трансформування. Зараз в сільськогосподарському виробництві с.Весна переважає, розвиток овочівництва, картоплярства, кормового виробництва тощо, на прилеглих територіях вирощування зернових. Забезпечити інноваційну модель економіки має розвиток переробної промисловості з організацією малих підприємств по сортуванню та пакуванню, переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Розвиток людського потенціалу може бути пов’язаний з розвитком малого підприємництва, інформаційних технологій, які дозволяють віддалене працевлаштування, розширенням «зеленого» туризму, який об’єднує місце проживання з місцем працевлаштування, влаштування на селі комфортних умов проживання через розширення та модернізацію інженерної та транспортної інфраструктури, об’єктів повсякденного та періодичного обслуговування населення.Будівництво житла та об’єктів громадського призначення можливо за рахунок незадіяних територій та ділянок з порушеними будівлями в фактичних межах села.

Село Весна має надзвичайно привабливий природній та історико-культурний потенціал, цікаву історію заснування та розвитку.Вздовж села мальовниче розташовані водні поверхні ставків, протікає р.Водяна, є листяні гаї, сприятливий для спортивно-оздоровчого відпочинку клімат.

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту

До факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, можливо віднести:

-       -загальна економічна ситуація в країні, дороге кредитування, обмеження мікрокредитування;

-       -обмеженість місць працевлаштування, необхідність пошуку роботи поза межами населеного пункту;

-       -слабка економічна активність мешканців села в розвитку приватного бізнесу;

-       -віковий склад мешканців села, негативне співвідношення працездатного населення до людей пенсійного віку;

-       -відсутність прагнення мешканців власними силами створити унікальне сільське середовище шляхом художнього прикрашання фасадів та огороджень, благоустрою вулиць, відновлення традицій доброзичливості, народних обрядів та промислів, сільських свят для розвитку осередку сільського туризму;

-       -часткове підтоплення території села;

-       -ерозійні процеси;

-       -відсутність озеленення загального призначення (бульварів, скверів), велодоріжок, велосмуг та інших елементів благоустрою;

-       -умови степової зони, в якій необхідно поливати городні та декоративні рослини;

-       -відсутність мереж водопостачання;

-       -відсутність мереж каналізування;

-       -відсутність мереж газозабезпечення.

-       До факторів, що сприяють розвитку населеного пункту, можливо віднести:

-       -розташування поблизу районного центру м.Добропілля зі зручним транспортним зв’язком (відстань 20,00км), де розміщуються об’єкти адміністративного, культурно-побутового, медичного та освітнього призначення, епізодичного рівня, та є розвинутий ринок праці;

-       незначна відстань до автодороги обласного значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, що сприяє прямому зв’язку з районним центром, надає можливості для реалізації власної сільгосппродукції;

-       -можливість створення привабливої туристично-рекреаційної зони спортивно-оздоровчого відпочинку – мальовничі пейзажи Крім ерозії, основні несприятливі впливи на земельні ресурси пов’язані з частковим підтопленням земель, навколо річки. водні поверхні, ставків, близьке розташування земель лісового фонду;

-       -наявність умов для сільського способу життя – індивідуальний будинок, підсобне господарство, тісні суспільні взаємовідносини та близькість природного середовища;

-       -можливість забезпечення найсприятливіших умов для ведення всіх форм сільськогосподарської діяльності (включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство та інші види господарювання);

-       -наявність водоносних горизонтів питної якості та діючого свердловинного водозабору достатнього дебіту;

-       -наявність ініціативних мешканців, які прагнуть розвивати село.

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території с.Весна, строк дії якого не обмежується, а основні показники генерального плану розраховуються на 20 років з виділенням першої черги – 5 років.

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.

Згідно зі схемою планування території та схемою формування туристичне - рекреаційної схеми області населені пункти Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони. В селах Нововодянської сільради знаходяться об’єкти історії місцевого значення.

На території Нововодянської сільської ради пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку, православного, культурно-пізнавального («зеленого»), спортивного (рибальство, мисливство), туризму.

«Зелений» туризм дає можливість ознайомитись з культурою краю, його історією, релігією і природним потенціалом. Цей вид туризму дає можливість міським жителям відпочити в приватних сільських господарствах – садибах.

Сільський туризм – явище багатогранне. Один з основних його аспектів, з огляду на сучасний стан економічного розвитку України – соціальний. Тому його слід розглядати як один із засобів диверсифікації джерел доходів сільських мешканців, як складову частину розвитку сільської інфраструктури і сільських територій. Саме тому в багатьох країнах сільський «зелений» туризм активно підтримується та заохочується державою. Доступ до діяльності в цій сфері максимально спрощено, а суб’єкти, що надають такі послуги, отримують всілякі преференції, в тому числі і податкові.

Другий основний аспект полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації української культури, розповсюдження знань і інформації про історичні, географічні, природні, етнографічні особливості України, які є вагомою підставою для признання сільського «зеленого» туризму суспільно цінною і корисною сферою відносин, що заслуговує всебічної підтримки законодавчими та виконавчими органами влади.

Крім рекреаційної діяльності, у відповідності зі схемою планування території Донецької області на території області виділено зони урбанізації, в межах яких рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток виробничого потенціалу.

Село Весна входить в Північну підзону урбанізації, де формується інфраструктура короткочасного відпочинку, а також рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва ринкового і приміського типу, розвиток пунктів по переробці місцевої сільськогосподарської сировини для обслуговування туристичних і рекреаційних зон.

У сучасних умовах економічних і соціальних перетворень, пов’язаних з реорганізацію промисловості та системи місцевого самоврядування, розвитком ІТ-технологій, можливістю віддаленого працевлаштування та підвищенням привабливості території приміської зони м.Добропілля (центрДопропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони), с.Весна отримує нові можливості здійснювати активний розвиток території.

Такі можливості випливають з ряду об’єктивних причин і процесів. З одного боку це пов’язано з розширенням можливостей малого бізнесу, який створює підприємства у різних сферах: переробній галузі, об’єкти торгівлі, обслуговування, інтелектуальна продукція тощо. Дані об’єкти вигідніше розміщувати у приміських зонах міст: по-перше, тут менша плата за землю, по-друге, тут менша щільність населення і, відповідно, більше можливостей розміщення підприємств, по-третє, велика кількість безробітного населення, для якого це робочі місця. З іншого боку, посилюється бажання населення проживати у приміських зонах міст. Це території, не забруднені великою кількістю виробництв, автошляхів тощо, тобто вони є сприятливими для проживання.

Інвестиційно-привабливою сферою даної території (с.Весна) є розвиток малих приватних підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції для задоволення зростаючих потреб м.Добропілля курортно-рекреаційної зони.

На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та організацій усіх форм власності. Важливу роль у підтримання стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного та місцевого бюджетів.

Розвиток транспортного коридоруавтодороги місцевого значення та автодороги обласного значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, передбачає створення мережі пунктів дорожнього сервісу вздовж траси.

Враховуючи поєднання вищенаведених факторів, даним генеральним планом пропонується розвиток с.Весна в трьох напрямках:

І – виробництво сільськогосподарської продукції та створення сучасних підприємств по переробці сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва з виділенням двох типів, а саме:

а) ринкове сільськогосподарське виробництво: вирощування зернових, олійних

і кормових культур, мале молочно-м’ясне тваринництво в комплексі з переробними цехами;

б) приміське сільськогосподарське виробництво: городництво, садівництво, розвиток ягідників, птахівництво.

ІІ – розвиток оздоровчого спортивного (рибальство) і культурно-пізнавального відпочинку, а саме розвиток «зеленого» туризму, пов’язане з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами і природно-техногенної безпеки (безцінний природний потенціал, красу краю, наявність водних поверхонь р.Водяна, ставків, розмаїття природних ресурсів, безкрайні ліси, луки, поля, комфортний клімат, насичене подіями історичне минуле);

ІIІ – cтворення сучасної громадської та рекреаційної інфраструктури в населених пунктах.

Обрані напрямки розвитку с.Весна відповідають основним напрямкам «Схеми планування території Донецької області», нормативним документам і законодавству України в сфері містобудівництва.

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту

Село Весна відноситься до населених пунктів, що зберігаються. Генеральним планом розвитку території села розробляються заходи, які забезпечують впорядкування території населеного пункту, згідно існуючих вимог щодо планування, обслуговування населення та санітарного стану.

Пріоритетним завданням є створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Основні розрахункові показники забудови території села визначені згідно діючих нормативів.

Території кварталів житлової забудови садибного типу формуються на основі нижченаведених параметрів:

- індивідуальна житлова забудова, присадибна ділянка - розмір ділянки 0,15га-0,25га (відповідно умов ст.121 Земельного Кодексу України), коефіцієнт сімейності 2,5 особи/сім’ю, щільність розселення 8-10 осіб/га.

- городи – додаткові до прибудинкових територій житлових будинків ділянки, площею до 2га, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, які розглядаються як резервні для ущільнення житлової забудови.

Громадський центр села - потужність об’єктів обслуговування для с.Весна розрахована відповідно норм ДБН 360-92** табл. 6.1*:

- дитячий дошкільний заклад – 45місць/1тис. населення (розташовано с.Нововодяне);

- відкриті спортивні споруди в складі громадського центру місцевого значення плануються 35% від норми ДБН 360-92*, табл. 6.1*, (0,01га/1тис. нас. х 35%), інші площі делегуються в склад регіональних об’єктів спортивного профілю;

- об’єкти торгівлі – 250м2 торг. площі/1 тис. осіб;

- ринки – для торгівлі продуктами домогосподарств (відповідно до встановленого переліку) можуть бути обладнані торгівельні місця біля автодороги;

- медичні заклади – ФАП, орієнтовно 14 відвідування/зміну на 1тис. населення, у т.ч. приватні кабінети, показники можливо коригувати відповідно до нової системи медичного обслуговування, завдання на проектування, ветеринарний пункт;

- центр дозвілля - 300 місць/1 тис. населення, у т.ч. приміщення для виїзної роботи органів влади;

- відділення банків – при переході на електронні платежі ці заклади стають об’єктами частого відвідування, необхідно обладнання робочого місця оператора в складі об’єктів громадського центру села;

- готель передбачено у м.Добропілля;

- заклади побутового обслуговування місцевого рівня (перукарні, ремонтні майстерні, приймальні пункти пральнь та хімчисток) – 2 роб. місця/ на 1 тис. населення.

Норма в озеленених територіях загального користування (сквери, бульвари) забезпечується не менше 14м2/особу.

Розрахункова одиниця 137х14м2/особу=1918:10000=0,1918га

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж

Архітектурно-планувальна організація території села Весна розроблена з урахуванням природних умов, існуючої мережі вулиць та забудови.

Даним проектом пропонується модель розвитку села, націлена на підвищення комфортності проживання населення (збільшення житлової забезпеченості до 50м2/чол., розвиток системи обслуговування і зони відпочинку, удосконалення транспортної структури, створення робочих місць за рахунок розвитку агропромислового комплексу та місцевої переробної промисловості та об’єктів туризму, тощо).

Враховуючи наявні тенденції розвитку поселень на території Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної, курортно-рекреаційної зони та особливості с.Весна, пропонується включити в межі села території для перспективної забудови виробничими об’єктами та розміщення зеленої зони, а також використати наявні земельні ділянки, в існуючих межах вільні від забудови, для перспективного розміщення житлових та громадських об’єктів та розвиту зони відпочинку.

Існуюча планувальна структура села характеризується як лінійна, розчленована. Подальший її розвиток планується шляхом засвоєння існуючих територій на півдні та заході села.

Згідно з проектними пропозиціями нового генерального плану розвиток села передбачається за рахунок земель запасу: територій житлової забудови (12,085га), територій громадської забудови (2,0698га), земель транспортної інфраструктури (2,7507га), територій сільськогосподарських підприємств (1,209га), території рекреаційної зони біля водних поверхонь ставків (7,75га), земель резервного фонду (8,50га), водних поверхонь ставків (6,87га), земель комунального призначення (кладовища традиційного поховання) (0,2469га). Враховуючи існуючі планувальні обмеження (на півдні, півночі та сході - розпайовані землі), розвиток з півночі – землі відводу водних поверхонь ставків, розвиток села на першу чергу (5 років) та на розрахунковий період (20 років) передбачається переважно на південному сході, півдні, сході, західному напрямках.

Таким чином близько – 12,085га території під розвиток житлової забудови в межах села, біля - 15,98га під розвиток туристичної та ландшафтно-рекреаційної зони, орієнтовно - 1,209га під розбудову сільськогосподарського виробництва, а також близько 1,225га під території земель озеленення спеціального призначення, під інше (комунальна, транспортна інфраструктура, тощо).

Територію існуючої житлової забудови передбачається залишити в наявних обсягах. Ущільнення існуючої житлової забудови планується за рахунок використання садибних ділянок, які в даний час знаходяться в занедбаному стані. Розміри ділянок приймаються за існуючим положенням.

Для забезпечення будівництва «агросадиб», розвитку «зеленого» туризму, розширення інфраструктурних можливостей села проектом передбачено формування в межах села, зі сходу на північний захід, вздовж водних поверхонь р.Водяна і ставків, розвинутої ландшафтно-паркової території із спортивними майданчиками, майданчиком для проведення масових заходів, етнографічних фестивалів та ділянками тихого та активного відпочинку, орієнтованих на існуючі ставки.

З метою створення додаткових робочих місць для забезпечення привабливості мешкання в с.Весна, планується розвиток виробничої та комунальної зони в центральній, частині населеного пункту. Проектом пропонується розташування в виробничій зоні малих підприємств V класу шкідливості з розміром санітарно-захисних зон – 50.0мта підприємств без екологічних наслідків, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства, згідно ДСП 173-96, дод.4. Між виробничою територією та житловою забудовою планується смуга деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 20.00м.

Існуюче кладовище, розташоване на сході села Весна, площею S=0,2469га - залишається без змін, яке розташоване без дотриманням санітарно-захисної зони – 300,0м згідно ДСП 173-96, дод.4.

Проектна планувальна структура є відкритою, тобто мається можливість її подальшого розвитку на наступних етапах будівництва за рахунок земель резервного фонду.

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території

3.4.1 Існуюче зонування території села

На теперішній час с.Весна не має чіткого функціонального зонування. Сельбищна зона являє собою садибну одноповерхову зону з вільною системою вулиць.

Транспортну інфраструктуру села складає мережа вулиць, проїздів та майданчиківдля стоянки автомобілів, що створюють вулично-дорожню систему (вул.Шевченко, вул.Донецька, вул.Зарічна). Інші вулиці населеного пункту є житловими – місцевого значення. Вулиці не диференційовані за значенням, лінія забудови не дотримана.

Вулиця Зарічна, (автомобільна дорога місцевого значення), здійснює зв’язок населеного пункту на сході з с.Благодать, с.Нововодяне та автодорогою регіонального значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, на півдні з с.Первомайське, м.Білозерське та м.Добропілля.

На території села чітко не виділені громадська, комунальна та ландшафтно-рекреаційна зони. Заклади культурно-побутового обслуговування відсутні. Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування – відсутні. Існуючи приміщення торгівлі повсякденного користування вздовж вул.Донецька на теперішній час не працюють. Ландшафтно-рекреаційна зона займає неорганізовану територію вздовж р.Водяна та водних поверхонь ставків. Комунальна зона включає територію кладовища, в східній частині села, розташованого з порушенням санітарно-захисної зони.

В центре села розташована дільниця водогосподарського призначення КП «Компанія «Вода Донбасу». Виробнича зона в існуючих межах відсутня.

Зона інженерної інфраструктури складається з електричних мереж ПЛ-6кВ та ПЛ 0,4кВ, що перетинають територію села. Охороні зони 10,00м та 2,00м відповідно витримані.

3.4.2 Планувальне зонування території села

В цілому пропозиції генплану щодо планувальної організації с.Весна передбачають, насамперед, формування комфортного поселення зі створеними умовами для життєдіяльності людини, збільшенню інвестиційної привабливості села та створенню нових робочих місць.

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив функціонального та планувального розвитку території проектом пропонується впорядкування існуючої забудови населеного пункту.

За генеральним планом в с.Весна передбачені наступні функціональні зони:

-       Г-4, зона розміщення культурно-мистецьких та спортивних об’єктів;

-       Г-5, лікувальні зони, зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів – для розташування лікарень, поліклініки, амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів. Зону формують території, на яких розміщуються об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та соціального забезпечення;

-       Г-6, зони розміщення об’єктів торгівлі - для розташування магазинів, торговельних комплексів, ринків та ринкових комплексів;

-       Ж-1, зона садибної забудови – для розташування одноквартирних житлових будинків до 4-х поверхів із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів;

-       Р-2, рекреаційна зона активного відпочинку - призначається для розміщення територій загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення та громадсько-рекреаційні центри;

-       Р-3, рекреаційна зона озеленених територій загального користування - призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, меморіальні та інші спеціалізовані парки;

-       Р-3-4, меморіальна зона - для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних комплексів, для організації нових на честь пам’ятних подій;

-       ТР-2, зона транспортної інфраструктури - території вулиць, майданів, (в межах червоних ліній), доріг;

-       ІН-1, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів електромережі;

-       ІН-2, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів тепломереж, мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації;

-       ІН-3, зона магістральних інженерних мереж - для розміщення магістральних мереж водопостачання, каналізації, тепломереж, газопостачання, зливної каналізації;

-       КС-3-1, зона розміщення об’єктів III класу санітарної класифікації - для розміщення об’єктів (кладовищ), що потребують встановлення СЗЗ – 300,00м;

-       КС-4-2, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації – очисних споруд з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях, що потребують встановлення СЗЗ – 100,00м;

-       В-5, зона розміщення підприємств V класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 50,00м;

-       В-6, зона розміщення підприємств, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства;

-       C-4, зона озеленення спеціального призначення - зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон;

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-4, Г-5, Г-6

У відповідності з організацією системи міжселеного культурно-побутового обслуговування, що прийняте в «Схемі планування території Донецької області» для с. Весна передбачена ступінчаста система культурно-побутового обслуговування: місцеві центри (1 година), міжрайонні центри (1,5-2 години), зональні центри (більш 2 годин), а саме:

-       сільський центр – с.Весна з частковим складом повсякденного обслуговування на первинному рівні;

-       місцевий центр (з зоною обслуговування 8км) – с.Нововодяне з повним складом повсякденного та частково періодичного користування;

-       районний і міжрайонний центри (з зоною обслуговування до 30км) –

м.Добропілля з повним складом закладів епізодичного користування.

Громадський центр села є найважливішим структурним елементом, де концентруються заклади обслуговування, установи культурно-побутового призначення, а також проводяться масові громадські заходи.

Внаслідок того, що с.Весна входить до складу Нововодянської сільської ради більша частина об’єктів системи обслуговування населення знаходиться на території с.Нововодяне, а саме: сільська рада, пошта, АТС «Укртелекома», загальноосвітня школа, дитячий садочок, спортивні споруди, об’єкти комунально-побутового і торговельного обслуговування.

В с.Весна переважно в районі геометричного центру по вул.Донецька розташовані та будуть збудовані та реконструйовані: магазин продовольчих товарів, магазин товарів повсякденного вжитку, «Центр фізкультури і спорту» (відкритого типу, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами), спортивно-ігрові майданчики, кафе-на 10-ть пос.місць, комбінат побутового обслуговування на 4 робочих місця, аптечний пункт, об’єкти торгівлі, підприємства торгівлі товарами повсякденного типу (господарські товари). Запроектовано розвинуті майданчики для культурних заходів та гулянь, ремесляних майстер-класів, масових заходів.

Аналіз доцільності використання існуючих закладів, розрахунок потреб в об’єктах культурно-побутового призначення на розрахунковий період, наведено в таблицях розділу 3.7.

На території центральної частини с.Весна планується подальший розвиток і вдосконалення громадського центру, що сприятиме кращій організації культурно-побутового обслуговування, торгівлі, привабливості поселення та поліпшення комфортності середовища поселення. З цією метою генпланом пропонується:

– комплексне впорядкування та реконструкція окремих споруд;

– розміщення нових об’єктів обслуговування, що сприятиме залученню інвестицій.

Об’ємно-просторова композиція громадського центру, реконструкція об’єктів обслуговування і розміщення нових базується на містобудівних особливостях складеної планувальної структури та масштабу забудови поселення.

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об’єктів та будівництвом нових.

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, а також передбачено компактну організацію нових житлових кварталів, природньо пов’язаних з існуючою житловою забудову.

У житлових кварталах старої забудови в останні роки поетапно здійснювалось реконструкція старих будівель та ліквідація аварійних і малопридатних для проживання будинків, а на вивільнюваних ділянках відбувалось розміщення нового індивідуального житла.

Генеральним планом передбачається вдосконалення та впорядкування сельбищних утворень шляхом:

– реконструкції малоцінної забудови, а також добудови і надбудови житлових будинків;

– розміщення нового будівництва на вільних ділянках серед існуючої забудови.

Згідно проекту на територіях, які знаходяться в межах планувальних обмежень, розміщення нової житлової забудови не передбачається. Існуючи житлові будинки які на теперішний час знаходяться в санітарно-захисних зонах не підлягають реконструкції, розширенню і зберігаються на час по завершенню експлуатаційного періоду. При плануванні нової житлової забудови в проекті зарезервовано вільні ділянки для відселених садиб.

Генеральним планом запропоновано архітектурно-планувальну структуру нової житлової забудови трьома блоками: один – котеджна забудова для забезпечення нових працівників та їх сімей, воїнів АТО, ООС – в південно-східній частині села; другий – для будівництва біфункціонального житла з метою розвитку «зеленого туризму» – на півночі села; третій блок – садибна забудова в центрі, заході та на сході села. Біфункціональне житло є одночасно місцем проживання та місцем прийому та обслуговування відпочиваючих. Крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв’язати житлову забудову з системою громадських центрів, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типу.

Навколо будинків запроектовано виконати розвинутий благоустрій.

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-4

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с.Весна та місць відпочинку селян, туристів та відпочиваючих.

Рекреаційна зона включає організацію природньої ландшафтної зони відпочинку в південній та центральної частинах села в прибережній зоні існуючих водних поверхонь ставків, підлягає частковому розчищенню. Доповнює розвиток рекреаційної зони- невеликий парк в центральній частині села біля об’єктів торгівлі і культури.Вздовж вулиці Донецька розвинуто «Центр фізкультури і спорту» (відкритого типу, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами).

Ділянка зелених насаджень з розвиненою інфраструктурою для активного відпочинку планується на території нової житлової забудови.

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової забудови садибного типу створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села Весна.

Генеральним планом передбачається формування безперервної структури рекреаційних територій та відкритих просторів.

Зелені насадження загальносільського значення, житлових кварталів, садибних ділянок, а також санітарно-захисних зон – основний фактор охорони повітряного басейну і покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Генеральним планом передбачається формування меморіальних зон на території села, а саме:

-           меморіал-пам’ятник «Загиблим воїнам», загиблим у Велику Вітчизняну війну». розташовано в центральній частині села Весна, вул.Донецька;

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-2

Вулично-дорожня мережа в с.Весна має вільну конфігурацію. Категорію вулиць встановлено відповідно до класифікації як житлової вулиці місцевого значення, згідно ДБН В.2.3-5:2018 табл.5.2 та ДБН 360-92** табл.7.3

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючи вулиці. Планується упорядкування дорожньо-транспортної та подальше формування вуличної мережі у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв’язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3

Зона інженерної інфраструктури на території с.Весна формується за рахунок ділянок трансформаторних підстанцій і територій охоронних зон КТП №316 6/04 кВ в кількості 1 один., ділянок обслуговування та охорони електричних мереж 6кВ, ділянок обслуговування мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення, ділянок проектованої газорозподільчої мережі.

Електропостачання с.Весна в Добропільському районі Донецької області здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами 6/0,4 кВ. В селі розташовано 2 трансформаторні підстанції (2КТП):

-       КТП № 316 – 63кВа);

-       КТП № 317 – 160кВа;

Протяжність мереж – 3,30км, в тому числі:

-       опори ліній СВ 9,5-108шт.

Електропостачання села задовільне, проте потрібне капіталовкладення для його реконструкції та ремонту.

На території населенного пункту розташована дільниця КП «Компанія «Вода Донбасу». Централізована система водопостачання в населеному пункті відсутня. Джерелами водозабору села є шахтні колодязі на присадибних ділянках.

Централізована каналізація в населеному пункті відсутня. Населення користується дворовими вбиральнями. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами.

Централізоване теплопостачанням в населеному пункті – відсутнє. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних і електричних котлів.

Централізована система газопостачання в населеному пункті – відсутнє. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4-2

Генеральним планом передбачено створення комунальної зони в с.Весна з реконструкцією існуючих та будівництвом нових обєктів.

Існуюча комунально-складська зона включає цвинтар (розташований в східній частині села), розміщений з порушенням санітарно-захисної зони поруч з житловими будинками, а також господарчі території біля житлових будівель.

На розрахунковий період існуюче кладовище залишається без змін.

Санітарно-захисна зона від діючого кладовища складає 300,00м, згідноз ДСП 173-96, дод.4. Навколо кладовища, передбачається організація лісосмуги шириною – 30,00м.

На території с.Весна існують та запроектовані нижченаведені об’єкти і споруди комунально-господарського призначення:

      очисна споруда з термомеханічною обробкою осадків в закритих приміщеннях, з продуктивністю до 0,2тис.м3/добу;

      громадські вбиральні з локальними очисними спорудами;

      багатопрофільне комунальне підприємство з майстернями, з комплексним приймальним пунктом, гаражем комунального транспорту;

      споруда газорозподільного пункту (ГРП);

      майданчики для розміщення сміттєзбірників;

Між житловою та комунально-складською зонами проектом передбачена організація зеленої смуги дерево-чагарникових насаджень шириною 20,00м.

3.4.2.7 Виробнича зона В-5, В-6

Згідно проекту генерального плану на розрахунковий період передбачено створення компактної виробничої бази сільськогосподарських підприємств в межах с.Весна в західній частині села.

В проектованій виробничій зоні планується розміщення підприємств малої потужності V класу шкідливості з СЗЗ до 50,00м.

Розвиток сільського господарства на території с.Весна орієнтований на підприємства з вирощуванням зернових, а також овочівництвом, садівництвом, розвинутої мережі ягідників, з пунктами сортування та пакування готової продукції.

Об’єкти виробництва розміщено з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог (використовуючи будівлі і споруди, розташовані на нормативній відстані від житла) та за умов транспортного обслуговування. Між житловою та виробничою зонами проектом передбачена організація зеленої смуги дерево-чагарникових насаджень шириною 20,00м.

Розміщення і функціонування даних об’єктів сприятиме залученню місцевого населення у виробництво, створенню додаткових робочих місць для мешканців с. Весна.

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4

Зелені насадження. спеціального призначення висаджують у санітарно-захисних смугах виробничо-комунальних підприємств, кладовищ, а також у прибережній смузі ріки та водних поверхонь ставків.

Озеленення санітарно-захисної зони складається з багаторядної посадки високорослих дерев (пірамідальні тополі, грецький горіх, біла акація) з рядовою посадкою чагарників

Сформована генеральним планом система зелених насаджень є важливим санітарно-гігієнічним фактором та грає важливу роль у формуванні архітектурного вигляду села, а також місць спілкування людини з природою. Функціональне призначення існуючих земель лісосмуг не змінюється.

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови

3.4.3.1 Громадські зони

Культурна та спортивна зона Г-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН

В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.2-13:2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.2-13:2003

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Не визначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2

п. 7.26*-7.37

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92** додаток 3.1,

ДБН В.2.2-9:2009, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації та передпроектних розробок

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН Б.2.2:2011,

ДБН 360-92**додаток 5.2. та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**

пп.7.26* – 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7,5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Лікувальна зона Г-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-5

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідноз ДБН360-92**, табл.6.1,ДБН

В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціальногозахисту населення»БН В.2.2-9:2009«Громадські будинки та споруди», та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

ЗгіднозДБНВ.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціально-

гозахисту населення», та згіднозпрофільнимДБН за типомобєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН360-92**,т.6.2п.3.14, 3.32, 7.26*-7.37, ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,ДСП173-96
7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН360-92**, п.3.13,додаток3.1, ДСП 173-96, з урахуваннямсанітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно зДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН360-92**,додаток5.2та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

ВизначаєтьсязгіднозДБН 360-92**

пп.7.26*–7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51,

таблиця7,5,7.6(зміна4)та

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Торгівельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.1,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2, п.3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.13, додаток 3.1, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою

(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»,

ДБН 360-92**, додаток 5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.7.26* – 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ

«Про охорону культурної спадщини»

№2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд

для маломобільних груп населення»

Торгівельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6,

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.1,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2, п.3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.13, додаток 3.1, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою

(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»,

ДБН 360-92**, додаток 5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.7.26* – 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ

«Про охорону культурної спадщини»

№2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд

для маломобільних груп населення»

3.4.3.2 Житлові зони Ж

Зона садибної забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові

будинки. Основні положення»,

для об’єктів громадської забудови,

згідно ДБН 360-92**, табл.6.1. та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.19*,

ДБН В.В.1-7:2016 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови)

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.3.7, додаток 3.2.

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, т.6.2,п. 3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН В.1.2-7:2016, ДБН 360-92**, п.3.13, 3.24, 3.25а*, табл.3.2а* додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2 ,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2,

ДБН Б.2.2:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**, п.3.22, пп.7.26* – 7.42

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4),

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

И     Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006

«Будинки і споруди. Доступність будинків

і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р

Рекреаційназонаактивного відпочинку Р-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, п.п.5.1-5.13, табл.5.1, табл.6.1, ДБН В.2.2-9:2009«Громадськібудинкитаспоруди»

та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно містобудівного розрахунку, передпроектній розробці
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, додаток 5.2, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, п.п.7.26*-7.37
7.

Планувальніобмеження(зони охорони пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі

історичнихареалів; прибережні

захисні смуги;санітарно-захисніта

інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від об'єктів, якіпроектуються, до існуючих

будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93

з урахуванням санітарних норм

9. Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільноїнормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11. Вимогищодоблагоустрою(втомучислі щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI                від

22.12.2011, ДБН Б.2.2:2011 тазгіднозпрофільнимДБНза типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначаєтьсязгідно зДБН360-92** пп.7.26*÷7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»
13. Вимогищодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідноз ДБН 360-92**; пп. 7.50,7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»

№2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

РекреаційназонаозелененихтериторійзагальногокористуванняР-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, п.п.5.1-5.13,

табл.5.1.для об’єктів громадської забудови, згідно ДБН 360-92**, табл.6.1, ДБН В.2.2-9:2009

«Громадські будинки та споруди», згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно містобудівного розрахунку,

передпроектній розробці

4.

Максимально допустимий відсоток

щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, дод.5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з

урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011

«Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

пп.7.26, 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**розділ 11, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Меморіальна зона Р-3-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки Визначається містобудівною документацією та профільним ДБН за типом об’єкту
3. Гранично допустимависотабудівель Визначається містобудівною документацією та профільним ДБН за типом об’єкту
4.

Максимально допустимий відсоток

щільності забудови земельної ділянки

Визначається містобудівною документацією та профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**,т.6.2 п.п.7.26*-7.37, відступ від червоних ліній магістральних вулиць не меньше 6.00м, жилих вулиць не менше 3.00м
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.13,

додаток 3.1, ДБН В.1.2-7:2016,

ДСП 176-93 з урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

нормативної профільної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»; ДБН 360-92**, додаток 5.2; ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

пп.7.26, 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР

Зона транспортної інфраструктуриТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та cупутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій», з ДБН 360-92**розділ 7, табл.7.1, 7.3

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно «Земельного кодексу України», Закону України «Про планування і забудову територій», згідно з

ДБН 360-92**розділ 7, п.7.32, 7.36 таб.7.3 ДСП №173-96

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7, п.7.26 табл.7.1, 7.3, додаток 3.1
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з

ДБН 360-92**, розд.7, пп.7.26*÷7.42;

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

пп. 7.46÷7.54, таблиця 7.5, 7.6 та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН

Зонаінженерноїінфраструктури (розміщенняголовнихоб’єктівелектромережі) ІН-1,

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки Закону України «Про електроенергетику», Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); згідно з ДБН 360-92**, розділ 8 пп. 8.14-8.25 та з урахуванням спеціалізованих норм
3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 8.14÷8.25, ДБН В.1.2-7-2016 «Пожежна безпека»

та з урахуванням спеціалізованих норм

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8, таб.8.5а*, таб.8.6*, п.8.23*÷8.25*,

ДБН В.2.5-16:99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до

спеціалізованих норм

7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 8.14÷8.25,

додатку 3.1 з урахуванням санітарних

та технологічних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з ДБН 360-92**, п.8.23, таб.8.5а*, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011, згідно ДБН 360-92**, ДСП №173-96, з урахуванням спеціалізованих норм

Зона інженерної інфраструктури (розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації) ІН-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, п. 8.9 табл. 8.3; п. 8.35-8.37 табл. 8.7; п. 8.41 табл. 8.10,

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-20:2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

в залежності від технологічного процесу та з урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**пп. 8.14-8.25,

ДБН В.1.2-7:2016 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та

з урахуванням спеціалізованих норм

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури

7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.10÷8.12, табл.8.8, 8.9; пп. 8.42, 8.51, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН 360-92**; ДСП№173-96

з урахуванням спеціалізованих норм

Зона магістральних інженерних мереж (розміщення магістральних мереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, тепломереж, зливної каналізації) ІН-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Закону України «Про електроенергетику», Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); згідно з ДБН 360-92**, розділ 8,

п.п. 8.14÷8.25 та з урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.14÷8.25, ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та з урахуванням спеціалізованих норм
4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8 таб.8.5а*

таб.8.6*, п.8.23*÷8.25*, ДБН В.2.5-16:99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до спеціалізованих норм

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.14÷8.25,

додаток 3.1 з урахуванням санітарних

та технологічних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з ДБН 360-92**, п.8,23, таб.8.5а*, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011, згідно ДБН 360-92**; ДСП №173-96; з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

розділ 7, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та з урахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.6 Комунально-складські зони КС

ЗонарозміщенняобєктівIIIкласусанітарноїкласифікації (зона розміщення кладовищ)

КС-3-1

1. Вид об'єкта містобудування Обєкти III, IV, Vкласу санітарної класифікації, відповіднодопереліку переважних та супутніхвидів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно зДБН 360-92**, табл. 6.1,

ДБН Б.2.2-1-2008«Кладовища, крематорії та колумбарії. Нормипроектування» та згідно з профільним ДБНзатипом обєкту.для обєктівгромадськоїзабудови, згідно

ДБН В.2.2-9-2009«Громадські будинкита споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідноз ДБН 360-92**, розділ 4,

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони

твердих побутових відходів. Основні положення проектування»;

ДБН В.1.2-7:2016«Пожежнабезпека об’єктів будівництва» тазгідноз профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4, ДБН Б.2.2-1:2008 «Кладовища,

крематорії та колумбарії. Норми проектування» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта,який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН360-92**, розділ 7, п.п.7.26*-7.37, додаток 3.1, СанПіН2.2.2.028-99«Гігієнічнівимогищодо облаштуванняі утриманнякладовищв населенихпунктах України»тазурахуванням спеціалізованих норм
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно зДБН 360-92**, додаток 3.1, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96,

СанПіН 2.2.2.028-99«Гігієнічнівимоги щодооблатуванняіутримання кладовищв населенихпунктахУкраїни»

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідноз ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативноїдокументації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2:2011,

СанПіН 2.2.2.028-99«Гігієнічні

вимогищодо облатування іутримання кладовищв населенихпунктахУкраїни», згідноз профільнимДБН за типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно зДБН360-92**,

п.п.7.26÷7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці та дорогинаселенихпунктів»

13.

Вимоги щодозабезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ЗгіднозДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця7.5,7.6(зміна4)та

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона розміщення об'єктів IV класу санітарної класифікації (зона розміщення очисних споруд) КС-4-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

КС-4-2

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти IV, V класу санітарної класифікації, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**,

СНиП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11:2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту для об’єктів громадської забудови, згідно ДБН 360-92**, табл.6.1. та ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНиП 2.11.01-85* «Складские

здания»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення», ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНиП 2.11.01-85* «Складские

здания», ДБН В.2.2-11:2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм
7.

Планувальніобмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1

ДСП 173-96, ДБН В.1.2-7:2016

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011, ДСП 173-96, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та згідно передпроектних розробок

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.7 Виробничі зони В

Зона розміщення об'єктів V класу шкідливості В-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-5

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти V категорії шкідливості, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання, об’єкти зони В-6
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»;

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», визначається згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, згідно рішень генерального плану, містобудівного розрахунку, для об’єктів громадської забудови, згідно

ДБН В.2.2.-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»,

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85,

ДСТУ Б В.2.2-29:2011,

ДБН В.2.2-28:2010, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДСП 173-96 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком та з урахуванням спеціалізованих норм, рішенням генерального плану

7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додатки

8.1, 2.2; профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011р.; ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, з урахуванням спеціалізованих норм та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7

та ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, та

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність для маломобільних груп населення»

Зона розміщення об'єктів без екологічних наслідків В-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-6

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти без екологічних наслідків, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»;

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», визначається згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, згідно рішень генерального плану, містобудівного розрахунку, для об’єктів громадської забудови, згідно

ДБН В.2.2.-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»,

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85,

ДСТУ Б В.2.2-29:2011,

ДБН В.2.2-28:2010, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДСП 173-96 та згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком та з урахуванням спеціалізованих норм, рішенням генерального плану

7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додатки

8.1, 2.2; профільної нормативної документації профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011р.; ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, з урахуванням спеціалізованих норм та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7

та ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**,розділ 11, та

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність для маломобільних груп населення»

3.4.3.8 Спеціальні зониС

Зона озеленення спеціального призначення С-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

С-4, С-4п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, визначається

згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**,

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека»

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки Згіднозпрофільним ДБН за типом обєкту, містобудівним розрахунком
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та з урахуванням спеціалізованих норм
7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення.

За даними Нововодянської сільської ради на 01.01.2017р. кількість наявного населення с.Весна складає 39 осіб.

В теперішній час в селі 19 чоловік працездатного віку. Віковий склад населення на 01.01.2017 р. наведено в табл. 3.5.1

Таблиця 3.3.1

Населений пункт Кількість населення, разом Діти дошкільного віку Діти шкільного віку Громадяни пенсійного віку Громадяни працездатного віку
с.Весна 39 - 2 19 18
100% - 5,12% 48,72% 46,16%

Динаміка чисельності населення села наведено в табл. 3.5.2

Таблиця 3.5.2

с. Весна 2014рік 2015рік 2016рік На початок 2017р.
Кількість населення 47 46 44 39
Кількість дворів 29 29 29 27
Кількість померлих 2 3 2 2
Кількість народжених - - - -

Повноцінна містоутворююча база в с.Весна відсутня. Об’єктами, що потребують трудових ресурсів, є магазини. Основні виробничі потужності розташовані за межами села (с.Первомайське (шахта ЦОФ), шахти «Білозірська», шахти «Святопокровська» промзона с.Нововодяне, м.Білозерське, м.Добропілля). Основним місцем прикладання праці для населення є сільськогосподарські підприємства – ТОВ «Техіновація», ТОВ «Відродження», ТОВ «Агродобробут», ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СФГ «Агрос».

Найбільша чисельність працездатного населення села зайнята в цих закладах та підприємствах. В сфері обслуговування села зайнято - 1 людина. Зайнятих в сільськогосподарських підприємствам і зайнятих веденням особистого підсобного господарства – 17 чол. (згідно даних сільського населеного пункту).

В с.Весна планується розвиток в двох напрямках:

І – виробництво сільськогосподарської продукції та створення сучасних підприємств по переробці сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва з виділенням двох типів, а саме:

а) ринкове сільськогосподарське виробництво: вирощування зернових в комплексі

з переробними цехами;

б) приміське сільськогосподарське виробництво: городництво, садівництвов комплексі з переробними цехами;;

ІІ – розвиток спортивного (рибальство), фізкультурно-оздоровчого, і культурно-пізнавального («зеленого») туризму, з проектуванням 12-ти агросадиб в північно-західній частині села (орієнтовно 6 роб. місць);

а) розвиток інфраструктурного об’єкту, а саме: магазину продовольчих товарів з паркувальним майданчиком для тимчасового зберігання автомобілей, багатофункціональної будівлі в складі комплексного приймального пункту побутового обслуговування (орієнтовно 5 робочих місць).

Існуючі робочі місця зберігаються.

Проектом передбачається створення 12 робочих місць в сфері обслуговування туристів та відпочиваючих в агросадибах (проектовані магазини, будівля многофункціонального призначення, підприємства по наданню побутових послуг) та до 30 робочих місць на існуючих та проектованих підприємствах виробничої зони.

В цілому, по проекту генерального плану на розрахунковий період планується створити містоутворюючу базу для с.Весна, а саме:

- забезпечити можливість виділення земельних ділянок під будівництво доступного житла (в тому числі для учасників АТО);

- врахувати тенденції та попит на земельні ділянки для будівництва садибної житлової забудови з метою створення «біфункціонального житла», організації відпочинку в мальовничих місцях, що знаходяться в межах 1,5-2 годинної досяжності від великих та середніх міст;

- збільшити зайнятість населення за рахунок розвитку місцевої переробної промисловості малої потужності для задоволення зростаючих потреб Покровської курортно-рекреаційної зони, яка розвивається.

При розрахунку кількості постійного населення приймаємо коефіцієнт родинності 2,5.

Демографічну ємність територій, відведених під житлову забудову, наведено в табл. 3.5.3.

Таблиця 3.5.3

Тип забудови Територія, га Перспективна чисельність постійного населення, осіб
Розрахунковий строк (20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк (20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Біфункціональне житло 3,6457 0,9114 30 8
Садибна в межах існуючої житлової зони 10,5796 2,6449 70 18
Всього 14,2253 3,5563 109 27

**від упорядження існуючої житлової забудови планується розміщення 28 садиб з присадибними ділянками, загальною площею 13,9753га; дані ділянки входять до складу існуючої садибної забудови.

Прогнозовану чисельність постійного населення на розрахунковий період наведено в табл.3.5.4.

Таблиця 3.5.4

Назва населеного пункту Існуюче населення (осіб) Чисельність постійного населення за демографічною ємністю (осіб) Чисельність постійного населення всього (осіб)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

с.Весна 39 70 7 109 27

При розрахунку тимчасового (рекреаційного) населення приймаємо розрахункову кількість відпочиваючих на одну садибу – 4 чол.

Розрахункові дані проектної ємності рекреаційних об’єктів та покриття потреб в територіях наведені в табл.3.5.5.

Таблиця 3.5.5

Опис майданчику Кількість місць (осіб)

Територія, га

Кількість садиб

постійне

тимчасове

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Північна та західна частина с.Весна Біфункціональний (рекреаційний) житловий фонд

30

120

8

30

3,6457

12

0,911

3

           

З урахуванням проведеного аналізу загальна проектна чисельність населення села з точки зору соціально-демографічних та народногосподарських аспектів з урахуванням розвитку рекреаційної, промислової та інфраструктурної зон на повне освоєння проектних рішень генерального плану орієнтовно складе 109 чоловік, в тому числі:

- населення, що постійно мешкає – 70 чол. на розрахунковий період

(18 чол. – І черга);

- населення, що тимчасово мешкає (відпочиваючі) в біфункціональному

житлі – 30 чол. на розрахунковий період (8 чол. – І черга).

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва.

Генеральним планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну структуру нової забудови, а також гармонізацію існуючої забудови за рахунок ущільнення і реконструкції, що дозволило органічно пов’язати існуючу житлову забудову з проектованою. Проектом визначено архітектурно-планувальну вісь – вул.Донецька, що є частиною автодороги місцевого значення, по якій здійснюється зв'язок між всіма частинами та функціональними зонами с.Весна та зв'язок з суміжно розташованими населеними пунктами та міжселищними центрами.

Існуюча територія села складає 112,50га. Існуюча садибна забудова розташована в межах села. Дана житлова забудова по своєму технічному стану придатна для використання.

Основні параметри кварталів житлової забудови визначено відповідно до розміру присадибних ділянок, які згідно із завданням на проектування становлять від 0,30га до 0,95 га, в тому числі 0,10-0,25 га для обслуговування житлового будинку та господарських споруд, 0,1-0,7 га для ведення особистого селянського господарства.

В існуючій житловій зоні села, пропонується розмістити 28 садибних ділянки, площею 0,5-0,95га (згідно із завданням на проектування), в тому числі 12 – садиб біфункціонального житла площею ділянки 0,30-0,95га.Для розвитку існуючої житлової забудови планується використання кинутих земельних ділянок та організація на їх місці житлової забудови садибного типу в існуючих межах ділянок. Загальна кількість ділянок при ущільненні існуючої житлової забудови - 55 садибних ділянок.

На теперішній час за даними Нововодянської сільської ради в межах с.Весна загальна кількість садиб (подвір’їв) складає 27од. Загальна площа житлового фонду садибного типу – 1944,00м2. Середня площа житлового дому на 1 людину складає 36,00м2. Розселення в одному будинку складає 1-2 людини.

В санітарно-захисну зону від існуючого кладовища, традиційного поховання, потрапляють - 2 житлових будинки. Будинки, розташовані в санітарно-захисних та охоронних зонах, підлягають винесенню по мірі амортизації, генеральним планом передбачається виділення для них ділянок в нових проектованих кварталах в загальній кількості 28 один.

При розрахунку нового житлового будівництва середня площа індивідуального будинку приймається до 125,00м2 загальної площі при забезпеченні на одну людину - 50,00м2.

На перший етап (І черга - 5 років) освоєння проектних рішень передбачається будівництво в центральній, північній та східній частинах села 4 садибних житлових будинків загальною площею 500,00м2 та будівництво в західній частині села 3 житлових будинків (біфункціональне житло) загальною площею 375,00м2. В цілому на перший етап планується будівництво 7 житлових будинків загальною площею 875,00м2.

На другий етап освоєння проектних рішень передбачається будівництво ще 14 житлових будинків садибного типу в центральній, північній та східній частинах села загальною площею 1750,0м2 та 6 житлових будинків (біфункціональне житло) в центральній частині с.Весна загальною площею 750,00м2. В цілому на другий етап планується будівництво 20 житлових будинків загальною площею 2500,00м2.

Загальна кількість проектованих житлових будинків на розрахунковий період освоєння (20 років) – 28од., загальною площею 3500,00м2.

З урахуванням існуючого житлового фонду, що зберігається, загальний обсяг житлового фонду на повне освоєння генерального плану складе 55 житлових будинків загальною площею 5444,00м2, в тому числі існуючий, що зберігається – 27 житлових будинків (1944,00м2); нове будівництво – 28 житлових будинків (3500,00м2).

Зведені показники обсягів і розміщення нового житлового будівництва наведені в табл. 3.6.1.

Таблиця 3.6.1

Назва населеного пункту Період освоєння

І черга

(5років)

ІІ черга

Розрахунковий період

(20 років)

.

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

с.Весна 3,49 7 18 6,98 14 36 13,975 28 70

*в розрахунок території входить територія житлових будинків ущільнюваної існуючої житлової забудови садибного типу (27 садиб), загальною площею 7,34га.

Зведені показники динаміки житлового фонду с.Весна за періодами реалізації генерального плану (існуючий житловий фонд постійного населення, обсяги будівництва) наведено в табл. 3.6.2.

Таблиця 3.6.2

Назва населеного пункту Існуючий житловий фонд Житловий фонд, що передбачений на: Житловий фонд в цілому
Садибних будинків Біфунк-ціональне житло Розрахунковий період (20 років) В тому числі І черга (5 років) Садибних будинків Біфунк-ціональне житло
Садибних будинків Біфунк-ціональне житло Садибних будинків